khiếu nại bảo hiểm

  1. Người Lao Động Cần Làm Gì Khi Công Ty Không Đóng Bảo Hiểm Xã Hội?

    Đóng bảo hiểm xã hội là trách nhiệm của Doanh nghiệp đồng thời cũng là quyền lợi của người lao động. Khi người lao động được tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ họ sẽ nhận được rất nhiều quyền lợi như: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất; ngoài ra người lao động...