chế độ ốm đau

  1. Tất Cả Những Vẫn Đề Chế Độ Ốm Đau Khi Nghỉ Chăm Con Ốm

    Chế độ ốm đau không chỉ áp dụng riêng cho người lao động mà áp dụng cả đối với con của người lao động trong trường hợp con của họ bị ốm. Pháp luật bảo hiểm xã hội hiện hành có những điều khoản quy định riêng về trợ cấp ốm đau cho người lao động khi phải nghỉ việc chăm con ốm. Trên thực tế, không...